Management

Siracusalife.it Management Image
POPIS
AUTOR Jaromír Veber
VELIKOST SOUBORU 3,88 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Management.pdf
ISBN 9788072612000

Nové, druhé aktualizované vydání monografie Jaromíra Vebera a kolektivu jeho spolupracovníků Management, kterou s podtitulem Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita edičně připravilo nakladatelství Management Press, koncepčně navazuje na předchozí úspěšné monumentální dílo a dále prohlubuje (a aktualizuje) jehohlavní důrazy – management je univerzální disciplína, která je v moderní společnosti relevantní nejen pro podnikatelské subjekty, ale stejně tak i pro ostatní druhy a typy organizací, a to včetně organizací neziskových a orgánů a institucí veřejné správy, přičemž prvořadým účelem a klíčovým imperativem řízení organizací je odpovědná správa a efektivní využívání, rozvíjení a zhodnocování disponibilních zdrojů organizace (organizační jednotky) a zajišťování její současné a budoucí prosperity.Snahou autorského kolektivu bylo obsáhnout oba pohledy – prezentovat tradiční témata na úrovni soudobých poznatků a přehledně uvést nebo alespoň zmínit vše nové, co je podstatné pro další vývoj managementu. Zároveň si klade i další ambiciózní cíle: zpracovat publikaci o managementu, která by sloužila při výuce na vysokých školách a zároveň poskytovalaužitečné poznatky pro praxi, přičemž publikaci současně adresuje jak manažerům v podnikových organizacích, tak i vedoucím pracovníkům (manažerům) neziskových organizací a orgánů veřejné správy.Oproti původnímu vydání autoři podstatně změnili strukturu i obsah publikace a její text rozdělili do čtyř částí.První část je zaměřena na základy managementu a přináší výklad základních manažerských aktivit (funkcí), jak jsou obvykle pojímány vučebnicích managementu. Samostatně je rozvedena funkce organizování (a správy společností), závěrečná pasáž první části je věnována stručnému přehledu vývoje managementu jako disciplíny, a to s akcentem na současný vliv globalizace na management a na úlohu manažera v mezinárodním prostředí.Druhá část je věnována provoznímu managementu. Soustřeďuje se na problematiku managementu produktového portfolia, pojednává o úloze standardizace, která by měla nalézt svůj odraz v normativní základně řízení, jsou naznačeny hlavní směry, jimiž by se mělo ubírat řízení provozních činností firmy, přičemž pochopitelně nemůže být opomenut tlak na management kvality, environmentálních souvislostí a důsledků činnosti firmy a bezpečnosti práce. Obsahem třetí části publikace jsou vybrané soudobé manažerské přístupy, jako jsou strategický management, management změn, procesní řízení, řízení vztahů se zákazníky, management rizika. Větší prostor byl poskytnut i otázkám posilování identity firmy a společenské odpovědnosti firem.Poslední, čtvrtá část knihy je zaměřena na úsilí o prosperitu organizací. Výklad se soustřeďuje na faktory, které ovlivňují prosperitu organizace, prezentovány jsou i netradiční názory na měření a hodnocení výkonnosti firmy a závěr části je věnován doporučením, jak předcházet krizovému vývoji, popř. jak řešit krizovou situaci firmy.[Podrobný obsah knihy najdete v připojeném dokumentu ve formátu pdf (otevřete jej kliknutím na ikonku „otevřené knihy“ na této stránce vpravo nahoře).]Každou z částí knihy uzavírá výstižné a hutné shrnutí hlavních myšlenek, což spolu s množstvím obrázků, schémat a tabulek a věcným rejstříkem přispívá k přehlednosti knihy a k snadné orientaci v ní. Soupis nejdůležitější literatury ke každé části pak poskytuje vodítko k případnému dalšímu hlubšímu studiu. Užitečnou součástí publikace je i seznam manažerských výrazů, resp. výkladový slovníček častých anglických pojmů užívaných v managementu.Monografie prof. Jaromíra Vebera, vedoucího katedry podnikového managementu a děkana podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, a týmu jeho spoluautorů představuje zdařilý pokus o celistvý pohled na moderní management a jeho roli v soudobé společnosti. Kniha je tak určena široké uživatelské obci – jak těm čtenářům, kteří potřebují získat potřebný přehled o moderním managementu, tak těm, kteří si čas od času potřebují ujasnit či potvrdit své stanovisko k řešenému problému.

Management je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaromír Veber. Přečtěte si s námi knihu Management na siracusalife.it

Management - Wikipedia

Pour les uns le management est un art. Mais ceux qui ont appris à ne pas trop s'en laisser conter préciseront que si le management est un art, c'est avant tout celui d'inciter les autres à faire ce qu'ils n'ont pas toujours forcément envie de faire ! L' art des apparences en quelque sorte... Pour bien comprendre ce qu'est le management ce texte propose une définition construite en s ...

management - Dizionario inglese-italiano WordReference

Management definition is - the act or art of managing : the conducting or supervising of something (such as a business). How to use management in a sentence.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Příští rok o rok mladší - jenom pro dámy
Histologie I.
První slůvka - Hračky
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu
Španielčina do ruky
Duch sveta
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství
Dezerty
Jak mi Starbucks zachránil život
Estetické prednášky II.
Veľké dinosaury