Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020

Siracusalife.it Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020 Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 7,48 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
NÁZEV SOUBORU Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020.pdf
ISBN 9788081621086

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomto roku je doplnený o Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Opatrenie č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa, Vyhlášku č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu a Vyhlášku č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania...Publikácia ZÁKONY 2020 IV obsahuje:1. Stavebný zákon a súvisiace predpisyZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta¬vebný zákon) ZÁKON č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) VYHLÁŠKA č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona VYHLÁŠKA č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrob¬nosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností VYHLÁŠKA č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb VYHLÁŠKA č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany NARIADENIE vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ZÁKON č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) VYHLÁŠKA č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ZÁKON č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov VYHLÁŠKA č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZÁKON č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach VYHLÁŠKA č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. 2. Architekti a inžinieriZÁKON č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch3.Stavebné výrobky ZÁKON č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch VYHLÁŠKA č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb4. Bývanie ZÁKON č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ZÁKON č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení OPATRENIE č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 PREHĽAD OPATRENÍ o výške štátnej prémie na stavebné sporenie ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ZÁKON č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ZÁKON č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domovZÁKON č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPATRENIE č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľaVYHLÁŠKA č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytuVYHLÁŠKU č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania5. PôdaZÁKON č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku NARIADENIE vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ZÁKON č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ZÁKON č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem¬kovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ZÁKON č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ZÁKON č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o nie¬ktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov ZÁKON č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov VYHLÁŠKA č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky

Hledáte knihu Zákony 2020 IV – Stavebné zákony a predpisy – úplné znenie k 1.1.2020? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Zákony 2020 II. časť A - alterego.sk

Zákony 2020 II/C - Trestné zákony - úplné znenie k 1.1.2020 - Poradca s.r.o. Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Zákon o dani z nehnuteľností - úplné znenie - Zákon č. 582 ...

Zákony 2020 IV. Autor collegium. Bestseler; Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomto roku je doplnený o Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákon ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Európa v sépiovej
Jazyk, média, politika
Minka a Pyžaminka
Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině
Obrazy z dějin české architektury
Někdo se loudá po psím
Až na kraj světa
Medvídek s falešným srdcem
Štvanci touhy
Řím
Vagina Monology
Hodnocení učitelů
Špeciality sviatočnej kuchyne
Dánsko
Zrzavej darebák
Muž, který stvořil Hitlera
Můj přítel Monty a ti druzí
Hráme na gitare