Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve

Siracusalife.it Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a  v samospráve Image
POPIS
AUTOR Marián Ševčík
VELIKOST SOUBORU 4,17 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve.pdf
ISBN 0

Odborná príručka je určená zamestnancom verejnej správy, zamestnancom príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a starostom. Obsah Celkový obsah•Zoznam autorov •Skratky a piktogramy •Obsah CD – ROMuAKTUÁLNE INFORMÁCIE •Obsah •Aktuálne informácie v legislatíve SR-Zoznam aktuálnych informácií -Analýza súčasného stavu verejnej správy -Novelizácia zákona o štátnej službe •Otázky a odpovede -Otázky a odpovede VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ VO VEREJNEJ SPRÁVE, V ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH, V PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A V SAMOSPRÁVE •Obsah •Zodpovednosť vo verejnej správe-Pojem zodpovednosti -Fyzické osoby ako subjekty administratívnoprávnych vzťahov -Právnické osoby ako subjekty administratívnoprávnych vzťahov -Správne delikty -Priestupky -Iné správne delikty•Právne úkony vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve-Právna úprava•Právna úprava vo vybratých štátoch Európskej únie a aplikačná prax-Spolková republika Nemecko PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI •Obsah •Správne konanie -Pôsobnosť správneho poriadku -Základné pravidlá správneho konania -Správne orgány a príslušnosť v správnom konaní -Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu -Účastník konania a zúčastnená osoba -Zabezpečenie priebehu a účelu konania -Rozhodnutie správneho orgánu -Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie -Preskumávanie rozhodnutí správnych orgánov -Preskumávanie rozhodnutí správnych orgánov súdom -Výkon rozhodnutí správnych orgánov •Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci -Zodpovednosť za výkon verejnej moci -Regresné nároky •Sťažnosti a petície -Vybavovanie sťažností a petícií -Povinnosti orgánov verejnej správy pri vybavovaní sťažností •Verejný ochranca práv -Pôsobnosť verejného ochrancu práv -Postup pri vybavovaní podnetu •Zodpovednosť verejnej správy za rozvoj svojho územia -Strategické plánovanie obcí a miest -Príprava strategického plánu obce -Príprava investičných projektov -Územné plánovanie ako nástroj rozvoja územia -Marketing ako nástroj rozvoja územia ZODPOVEDNOSŤ VEDÚCEHO ZAMESTNANCA A JEHO ZAMESTNÁVATEĽA •Obsah •Zodpovednosť zamestnancov v štátnej službe -Právna úprava a systém štátnej služby -Prijatie do štátnej služby a vznik štátnozamestnaneckého pomeru -Práva, povinnosti a zodpovednosť štátneho zamestnanca -Disciplinárna zodpovednosť v štátnej službe – zrušené od 1.6.2006 -Prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov -Kontrolná činnosť •Zodpovednosť zamestnancov vo verejnej správe -Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov vo verejnej správa -Predpoklady a vznik pracovného pomeru vo verejnej správe -Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca -Povinnosti a obmedzenia zamestnanca vo verejnej správe •Zodpovednosť podľa osobitných právnych predpisov -Zodpovednosť zamestnávateľa pri úraze a chorobe z povolania -Zúčtovanie poistného, jeho význam a zodpovednosť zamestnávateľa i zamestnanca -Zodpovednosť zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad -Zodpovednosť zamestnávateľa za vzdelávanie zamestnancov *Vzor Dohody o zvýšení kvalifikácie-Sociálny fond -Vzdelávanie administratívy verejnej správy*Základné dimenzie vzdelávania *Kompetenčný profil *Dimenzia prípravy slovenského úradníka verejnej správy na „euroúradníka“ -Kolektívne vyjednávania*Kolektívne pracovnoprávne vzťahy TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV •Obsah •Trestná zodpovednosť -Trestná zodpovednosť verejných činiteľov -Posúdenie trestnej zodpovednosti verejných činiteľov •Vybrané trestné činy vedúcich zamestnancov -Vybrané trestné činy proti majetku -Vybrané trestné činy hospodárske -Vybrané trestné činy proti mene a trestné činy daňové -Vybrané trestné činy korupcie *Prijímanie úplatku *Podplácanie *Nepriama korupcia •Mediácia -Mediácia – alternatívne riešenie sporov •Trestné konanie -Práva a povinnosti vedúcich pracovníkov verejnej správy v trestnom konaní -Orgán verejnej správy ako poškodený v trestnom konaní PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI, OSOBNÉ ÚDAJE •Obsah •Prístup k informáciám -Informácie a ich význam -Slobodný prístup k informáciám •Utajované skutočnosti -Povinnosti štatutárnych orgánov v štátnych orgánoch, starostov, predsedov VÚC, a oprávnených osôb -Kontrola a zodpovednosť za porušenie povinností -Zmeny na úseku ochrany utajovaných skutočností •Osobné údaje -Ochrana osobných údajov vo verejnej správe -Povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa •Informačné systémy verejnej správy -Nedostatky informačných systémov vo verejnej správe -Základné pojmy -Povinné subjekty a sankcie -Elektronický odpis a výstupov z informačných systémov verejnej správy •Archivácia dokumentov a registratúra -Archivácia dokumentov a registratúra *Vzor - návrh na vyradenie registratúrnych záznamov *Vzor - zoznam registratúrnych záznamov s hodnotou A navrhnuté na vyradenie *Vzor - zoznam registratúrnych záznamov bez hodnoty „A“ navrhnuté na vyradenie *Vzor - Preberací protokol HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, KONTROLA HOSPODÁRENIA •Obsah •Zodpovednosť za hospodárenie -Zodpovednosť za hospodárenie -Porušenie finančnej disciplíny •Hospodárenie rozpočtových organizácií -Úlohy a postavenie rozpočtových organizácií -Zásady hospodárenia rozpočtových organizácií •Hospodárenie príspevkových organizácií -Zásady hospodárenia príspevkových organizácií -Finančné fondy príspevkových organizácií •Hospodárenie územnej samosprávy a VÚC -Zásady hospodárenia územnej samosprávy a VÚC -Záujmové združenia právnických osôb *Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb *Stanovy záujmového združenia právnických osôb *Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení -Ozdravný režim a nútená správa obce -Finančné zdroje pre mestá a obce -Subjekty územnej samosprávy a ich vzťah k zákonu o dani z príjimov •Kontrola v štátnej správe -Kontrola a orgány kontroly v štátnej správe -Základné pravidlá kontrolnej činnosti -Teória a prax kontroly vo verejnej správe -Kontrola vo verejnom obstarávaní •Finančná kontrola -Právna úprava -Druhy finančnej kontroly -Následná finančná kontrola -Etický kódex finančného kontrolóra •Vnútorný audit -Vnútorný audítor -Výkon vnútorného auditu •Verejná správa a podnikanie -Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike *Legislatíva v oblasti podnikania v SR *Podpora podnikania zo strany štátu a samosprávy *Obec a vyšší územný celok ako podnikateľské subjekty *Využívanie majetku obce na podnikateľskú činnosť *Účasť obcí v partnerstvách verejného a súkromného sektora (PPP) Obsah CD-ROMu Aktuálne úplné znenia zákonov•Ústava SR •Občiansky zákonník •Obchodný zákonník •Občiansky súdny poriadok •Zákon o rozhodcovskom konaní •Zákon o obecnom zriadení •Zákon o samosprávnych krajoch •Zákon o krajských a obvodných úradoch •Zákon o majetku vyšších územných celkov •Zákonník práce •Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci •Zákon o výkone práce vo verejnom záujme •Zákon o štátnej službe •Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov Nariadenie vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov •Nariadenie vlády, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme •Správny poriadok •Zákon o elektronickom podpise •Zákon o informačných systémoch verejnej správy •Zákon o verejnom obstarávaní •Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci •Zákon o priestupkoch •Trestný zákon •Zákon o výkone trestu povinnej práce •Zákon o sťažnostiach •Zákon o NKÚ •Zákon o verejnom ochrancovi práv •Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy •Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy •Zákon finančnej kontrole a vnútornom audite •Zákon o audítoroch •Zákon o účtovníctve •Zákon o dani z príjmov •Zákon o miestnych daniach a poplatku •Zákon o slobodnom prístupe k informáciám •Zákon o ochrane utajovaných skutočností •Zákon o ochrane osobných údajov •Trestný poriadok •Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy •Zákon o štátnom občianstve •Zákon o hasičskom a záchrannom zbore •Zákon o vysokých školách •Zákon o správe majetku štátu •Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC •Zákon o kontrole v štátnej správe •Zákon o správnych poplatkoch •Katastrálny zákon •Zákon o živnostenskom podnikaní •Zákon o životnom prostredí •Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií •Zákon o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania •Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzory právnych podaní a vzory zmlúv•Žiadosť o poskytnutie informácií •Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie •Formulár registrácie, osobitnej registrácie a označenia zmien informačného systému •Návod, odporúčania a vzor vyplnenia formuláru registrácie, osobitnej registrácie a označenia zmien informačného systému •Formulár odhlásenia informačného systému •Formulár oznámenia prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby •Majetkové priznanie •Vzorová schéma rámcového programu vzdelávania štátnych zamestnancov •Žiadosť o vykonanie nominačnej skúšky •Kolektívna zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2006 •Vzor- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov •Vzor- zoznam registratúrnych záznamov s hodnotou A navrhnuté na vyradenie •Vzor- zoznam registratúrnych záznamov bez hodnoty A navrhnuté na vyradenie •Vzor- Preberací protokol •Príloha- cestovný príkaz •Príloha- vyúčtovanie pracovnej cesty •Vzor- Dohoda o zvýšení kvalifikácie Výhody Výhody odbornej príručky: •praktické informácie o základných úkonoch a zodpovednosti •upozornenia, ako prevencia na najčastejšie chyby •postupy a schémy, ako konať v konkrétnych situáciách •názorné príklady, ako postupovať v právne zložitejších situáciách •odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe našich zákazníkov •všetky zákonom stanovené povinnosti sú doplnené aj o daný paragraf, prípadne judikatúruVýhody CD-ROMu: •Rýchly prístup k požadovaným informáciám •Jednoduchá a rýchla orientácia v textoch •Editovateľnosť vzorov (t. j. možnosť ich vyplnenia, ich uloženie na Vami vybraný disk Vášho počítača a ich vytlačenie) •Editovateľnosť textov (t. j. možnosť vytvárania si vlastných poznámok priamo v textoch) •Hypertextové prepojenia (t. j. prekliky z textov na plné znenia právnych predpisov) •Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v názvoch kapitol •Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v celom texte •Vyhľadávanie zadaného výrazu a možnosť následného prehliadania a vytlačenia častí textov resp. dielov alebo kapitol, ktoré daný výraz obsahujú •Vytlačenie vybraného textu •Vytlačenie časti, dielu alebo kapitoly jednotlivoZoznam autorov Hlavný autor: JUDr. Marián Ševčík, CSc.Hlavný autor je advokátom so zameraním na problémy verejnej správy. Súčasne pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity na katedre správneho práva.Autorský kolektív: Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.JUDr. Patrik Príbelský, PhD. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD. Mgr. Jiří Ježek, PhD. JUDr. Monika MosejováJUDr. Vladimír GrácMgr. Vladimír Pirošík

Trávit čas knihou Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Marián Ševčík | Gorila

V prvom ustanovení návrhu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa definuje predmet a rozsah úpravy zákona. Nové rozpočtové pravidlá verejnej správy sú všeobecnou právnou normou, upravujúcou rozpočet verejnej správy ako celku, pričom sa kladie dôraz na štátny rozpočet.

Istota pri výkone verejnej funkcie | Týždenník TREND ...

Kniha: Právna zodpovednosť vo verejnej správe, v rozpočtových organizáciách, v príspevkových organizáciách a v samospráve (Marián Ševčík a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Trestný poriadok. Veľký komentár
Červené víno 2
Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku
DPH a účtování
Kuře
STORM 10: Piráti z Pandarve
Velmi stručné dějiny světa
Stavebný zákon s komentárom
Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
Estetika
Jak pes Logopes připravoval děti na psaní
Krevní pouta: Kniha první (Cena krve)
Kúzelné upratovanie
Trogár v štátnej službe
Miloval jsem Ingrid Bergmanovou