Environmentálna výchova/Environmental education

Siracusalife.it Environmentálna výchova/Environmental education Image
POPIS
AUTOR Juraj Švajda
VELIKOST SOUBORU 10,81 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Environmentálna výchova/Environmental education.pdf
ISBN 9788088923091

V chránených územiach musí environmentálna výchova zohľadniť nielen ciele chránených území, ale tiež globálne environmentálne problémy. Má efektívne využívať prírodné dedičstvo chránených území pre bezprostredný kontakt s prírodou. Ďalšou úlohou je priblížiť ľuďom prírodu, ako niečo esteticky príjemné, čo nevyhnutne potrebuje ochranu. Kniha sa zameriava na environmentálnu výchovu, prednáškovú činnosť, prácu s médiami, publikačnú činnosť, sprostredkovanie informácií, cieľové skupiny, sprievodcovstvo a možnosti využívania environmentálnej výchovy v chránených územiach na Slovensku a v zahraničí.Environmental education in protected areas must take in consideration targets of protected areas as well as global environmental problems. It should effectively use natural heritage of protected areas for a direct contact with nature. Another task is to bring nature closer to people as something esthetically pleasurable, which needs protection inevitably. This book is focused on environmental education, lecturing, publishing and work with media, giving of information, target groups, guiding and ways of use different environmental programs in protected areas of Slovakia and abroad. Obsah:1. Environmentálna výchova / Environmental education (Ondrová, Haas)41.1 História / History41.2 Vývoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku / Development of environmental education in Slovakia61.3 Vymedzenie pojmov / Definitions of concepts81.4 Definícia environmentálnej výchovy / Definitions of environmental education81.5 Environmentálna výchova v chránených územiach / Environmental education in protected areas121.6 Interpretácia environmentálnej výchovy / Interpretation of environmental education 141.7 Kritériá environmentálnej výchovy vo výučbových programoch / Criteria of environmental education in educative programs162. Prednášková činnosť / Lecturing (Haas) 222.1 Rečníctvo a rétorika / Eloquence and rhetoric 222.2 Prednáška, verejné vystúpenie / Lecture, public speaking 222.3 Verbálna zložka prejavu / Verbal part of speech 282.4 Neverbálna komunikácia / Non-verbal communication 303. Publikačná činnosť a práca s médiami / Publishing and work with media (Švajda)363.1 Tlačená (printová) komunikácia / Print communication 363.2 Audiovizuálna komunikácia / Audiovisual communication 383.3 Tlačové správy / Press news 403.4 Informačné hárky / Information sheets 423.5 Tlačové akcie / Press events 424. Sprostredkovanie informácií / Giving of information (Haas) 444.1 Power Pointová prezentácia / Power Point presentation 444.2 Poster, plagát / Poster, placard 484.3 Letáky, skladačky, informačné brožúry / Leaflets, construction 56sets, information brochures 5. Cieľové skupiny / Target groups (Haas, Ondrová) 585.1 Práca so skupinami návštevníkov / The work with visitors´ groups 58 5.2 Predškolský vek (od 3. – 6. rokov) / Pre-school age (3 – 6 years) 605.3 Mladší školský vek (od 7. do 10. rokov, 1. – 4. ročník) / Younger school age (7 - 10 years, 1st – 4th grade)625.4 Štádium dospievania - starší školský vek (11. – 14. rokov) / The stage of adolescence - older school age (11 – 14 years)625.5 Štádium adolescencie (15. - 20. rokov) / The stage of adolescence (15 - 20 years)645.6 Hendikepovaní ľudia / Disabled people 666. Možnosti využívania environmentálnych programov v chránených územiach / The ways of use of environmental programs in protected areas (Ondrová)726.1 Plánovanie environmentálnych interpretačných programov / Planning of environmental interpretation programs726.2 Environmentálne programy ŠOP SR / Environmental programs of SNC SR746.3 Vedomostné súťaže / Quizzes 806.4 Krúžky ochrany prírody / Circles of protection of nature 826.5 Prax študentov / Students´ training 846.6 Viacdňové pobytové kurzy / Few-day courses with accommodation 866.7 Konzultácie pri environmentálnych projektoch / Consultations about environmental projects886.8 Školenia pracovníkov ŠOP SR / Tuitions for employees of SNC SR 887. Sprievodcovská činnosť / Guide´s duties (Švajda, Haas, Ondrová)927.1 Sprevádzanie návštevníkov / Guiding visitors 927.2 Návštevnícke centrá / Visitors´ centers 967.3 Informačné body / Information points 987.4 Náučný chodník / Education trail 1007.5 Značky / Signs 1147.6 Informačné tabule / Information panels 1168. Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania národného parku / Conception of environmental education and education of national park (Švajda) 1229. Environmentálna výchova v zahraničí / Environmental education abroad (Švajda) 1289.1 Príklady projektov a programov / Examples of projects and programs 1289.2 Organizácie pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie / Organizations for environmental education132Literatúra / References134

Environmentálna výchova/Environmental education je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Juraj Švajda. Přečtěte si s námi knihu Environmentálna výchova/Environmental education na siracusalife.it

PDF Environmentálna a regionálna výchova v kontexte ...

environmentálna výchova Definition. ... skills, and commitment for environmental problems and considerations. The need for environmental education is continuous, because each new generation needs to learn conservation for itself. Definition is not available for the current language. Related terms. Broader: úroveň vzdelania

Co je EVVO? :: Environmentální výchova

pojem „environmental education", zatímco „ecopedagogy" nebo „eco-logical education" má někdy trochu posunutý význam. V průběhu 90. let v České republice probíhala diskuse o vymezení rozdílů mezi oběma pojmy. Ta nakonec vyústila v situa-ci, kdy je starší pojem „ekologická výchova" v praktickém diskursu

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Takto som ich poznal
Moderní koupelny
Zimohrádek
Atlas tepelných mostov
Zavinili to židia a bicyklisti
Speciální neurologie
Hospodárska politika
Transformace české ekonomiky
Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia
Pravdivá zpověď Adriana Molea
Cestou Komenského
Fyzika I.