Logistika v praxi

Siracusalife.it Logistika v praxi Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 10,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Logistika v praxi.pdf
ISBN 0

Táto príručka je v českom jazyku!Príručka je určená manažérom logistiky a osobám zaoberajúcim sa nákupom, výrobou či predajom. Textová časť je doplnená o veľké množstvo príkladov, tabuliek a schém, ktoré pokrývajú celú šírku informácií o logistike. ObsahLEGISLATÍVA V OBLASTI LOGISTIKY•Úvodné informácie •Životné prostredie •Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch a o zmene niektorých ďalších zákonov •Zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov •Technické požiadavky na výrobu a bezpečnosť výrobkov •Zákon č. 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov •Protokol PECA •Zákon č. 102/2001 ZB. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov •Logistické služby a clo •Zákon č. 13/1993 Zb., colný zákon, v znení neskorších predpisov •Zákon č. 111/1994 Zb., o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov •Vyhláška č. 64/1987 Zb., o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných veci (ADR), v znení neskorších predpisov •Zákon č. 21/1997 Zb. o kontrole vývozu a dovozu výrobkov a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimomVYMEDZENIE LOGISTIKY•Pojatie logistiky •Logistika ako manažérsky pojem •Základný ciel logistiky •Integrálna logistika •Logistické princípy •Logistický management a firemný logistický systémINFORMAČNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY V LOGISTIKE•Podpora logistických procesov informačnými a telekomunikačnými technológiami •Základné informácie •Technologická infraštruktúra •Dodávateľský systém v oblasti ITC •Základné riešenie ITC pre podporu logistických procesov •História vzniku systému ERP •Súčasný stav systému ERP •Nový smer – systémy ERP IINÁKUPNÁ LOGISTIKA•Proces nakupovania •Analýza trhu •Výskum nákupného trhu •Analýza informácií o dodávateľoch •Hodnota poskytovaná zákazníkovi •Stratégia nákupu •Stanovenie nákupnej stratégie •Organizácia nákupných činností •Roviny nákupných činností •Proces riadenia nákupu •Výber a hodnotenie dodávateľovRIADENIE ZÁSOB•Úloha a funkcia zásob v logistickom reťazci •Logistické reťazce •Teória bodu rozpojenia •Analýza zásob v systéme •Priemerná zásoba, obrátka zásob •Obratová a poistná zásoba •Predikcia dopytu •Metódy predvídania dopytuVÝROBNÁ LOGISTIKA•Ciel a obsah výrobnej logistiky •Vymedzenie výrobnej logistiky •Typy výroby a ich vplyv na výrobnú logistiku •Jednotlivé typy výroby •Logistické veličiny vo výrobe •Problematika veľkosti dávky •Priebežná doba výroby •Veľkosť kapacity a problematika ich využitia •Zásoby rozpracovanosti •Zhrnutie závislostí medzi logistickými veličinami vo výrobeSKLADOVANIE A MANIPULÁCIA•Rola skladovania a manipulácia •Skladovanie a manipulácia ako súčasť logistiky •Typy skladovania a skladových materiálov •Jednotlivé typy skladovania a skladových materiálov •Manipulačná jednotka •Typy manipulačných jednotiek •Skladové technológie •Typy skladových technológiíVNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA•Druhy prepravy a optimalizácia dopravy •Jednotlivé druhy prepráv a ich prednosti •Optimalizácia dopravy a optimálne využitie kapacity dopravy •Kombinovaná doprava KD •RoLa •COFC a TOFC •Poskytovatelia kombinovanej dopravy •Výhody KD a ekonomický prínos •Prepravný reťazec a zavádzanie nových progresívnych prepravných systémov vo verejnej, závodnej a súkromnej doprave •Modely prepravných reťazcovLOGISTICKÉ REŤAZCE•Vymedzenie logistických reťazcov •Čo je to logistický reťazec? •Prečo logistické reťazce vznikajú? •Štruktúra logistických reťazcov •Ciel a štruktúra logistického reťazca •Toky v logistických reťazcoch •Informačné a produktové toky •Komunikačné väzby medzi výrobcom a spotrebiteľom •Marketingová stratégia pri návrhu logistického reťazcaPOSKYTOVANIE LOGISTICKÝCH SLUŽIEB, POISTENIE A CLO•Základné informácie o colnom riadení •Úvod do colného riadenia •Colný režim •Prepúšťanie tovaru do režimu •Dovozový tovar •Colný dohľad pri vstupe do tuzemska •Doprava a predloženie tovaru colnému úradu •Vznik a zaistenie colného dlhu •Vývoz tovaru •Postup pri vývoze tovaru •Režim tranzitu •Preprava tovaru v režime tranzitu •Zjednodušené postupy •Uplatnenie zjednodušených postupov •Colné priestupky a colné delikty •Poistenie prepravy •Problematika poistenia prepravy •Majetkové poistenie prepravovaného tovaru – poistenie zásielok •Poistenie zodpovednosti za škody vyplývajúce z prepravných zmlúvEKONOMIKA LOGISTIKY•Efektívnosť v logistike •Pojatie efektívnosti v logistike •Vzťahy medzi úrovňou logistických služieb a logistickými nákladmi •Vplyv logistiky na súhrnné finančné veličiny podniku •Náklady a výdaje, výnosy a príjmy, zisk a cash flow, rentabilita •Vplyv logistiky na peňažný tok (cash flow) •Potreba uplatnenia manažérskeho pojatia nákladov v logistike •Manažérske pojatie nákladov •Vzťahy medzi objemom produkcie, náklady, cenou a ziskomORGANIZÁCIA LOGISTIKY VO FIRME A LOGISTICKÉ PROJEKTY•Organizácia logistiky vo firme •Proces realizácie produkcie a jeho riadenia •Riadenie logistiky vo firme •Stanovenie firemných logistických cieľov a koncepcie •Logistický auditing •Ciele a rozsah logistického auditu •Priebeh logistického auditu •Dokumentácia logistického auditu •Doporučené zmenyObsah CD-ROMu Príručka je doplnená CD-ROMom, na ktorom nájdete aktuálne právne predpisy, vzory zmlúv s dodávateľmi, transportérmi a zákazníkmi, prepravné listy v hlavných svetových jazykoch, katalóg firiem zaoberajúcich sa logistikou, prehľad aktuálnych softwarových programov atď. Výhody *Získate aktuálne informácie o všetkých zmenách v legislatíve *Dozviete sa, kde sú možnosti znižovania logistických nákladov *Získate prehľad o podpore logistických procesov informačnými a komunikačnými technológiami *Získate dokonalý prehľad o pohybe materiálov či tovaru vo Vašej firme *Zoznámite sa s modernými a účinnými prístupmi k plánovaniu a riadeniu výroby *Pomôžeme Vám vyznať sa v ponuke skladových a manipulačných technológií *Poradíme Vám, ako predchádzať problémom pri preprave tovaru *Poskytneme Vám praktické informácie pre výber poskytovateľa logistických služieb *Obdržíte informácie dôležité pre bezproblémové vybavovanie colných formalít *Využijete komplexné analýzy, prípadové štúdie, modely a databázy Zoznam autorov Pod vedením vedúceho autora Ing. Jaroslava Bazaly, Ph.D. spolupracovali: •Ing. Radek David •Ing. Stanislav Kukrál •Ing. Miroslav Bradna •Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. •Doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. •Dr. Ing. Petr Martínek •Ing. Lumír Pektor •Ing. Jan Kraina •Michal Koláček •David Kubiš

Logistika v praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Logistika v praxi na siracusalife.it

VIDEO: Logistika v praxi - Automatické zakládání do ...

- přihlášená služba byla uvedena v České republice v roce 2019, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR; - bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu; dále pak návratnost investice.

logistika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Trans › Blog › Logistika 4.0 › Logistika 4.0 v praxi. Nábytek se "speciálními potřebami" ... Nově otevřený sklad hotových výrobků IKEA Industry v Lubave s rozlohou 26 tisíc čtverečních metr ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Imámova dcera
Němčina pro začátečníky a samouky
Krása kameňa v živote človeka
Rostliny ozdobené listem
Tri duby
Tři mušketýři
Veľkomaďarské blúznenie - Demystifikácia dejín
Obsluhoval jsem hokejového krále
Země odpoledního slunce
Měření a řízení kvality povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením
Patofyziológia bolesti
Objevil jsem Katyň
Cestou fak it