Technické zariadenia budov

Siracusalife.it Technické zariadenia budov Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 2,72 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Technické zariadenia budov.pdf
ISBN 0

Odborná softvérová príručka Vám ponúka stavebnotechnické zásady pre navrhovanie, posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov. Je určená všetkým projektantom, stavebným inžinierom a stavbyvedúcich. Jeho praktické rozdelenie do 3 hlavných modulov Vám umožňuje vybrať si oblasť podľa Vášho zamerania. Obsahuje vzorové detaily použiteľné v AutoCADe, výpočty dimenzií potrubí a výkonnosti zariadení. Výhody •Program je jednoducho ovládateľný, takže prácu s ním zvládne úplne každý. V cene produktu je tlačený užívateľský manuál a HOT LINE servis v prípade technických problémov.•Editovateľnosť vzorov (t. j. možnosť ich vyplnenia, ich uloženie na Vami vybraný disk Vášho počítača a ich vytlačenie)•Editovateľnosť textov (t. j. možnosť vytvárania si vlastných poznámok priamo v textoch)•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v názvoch kapitol•Vyhľadávanie podľa zadaného slova alebo čísla v celom texte. Výkresy a vzorové výpočty si môžete jednoducho stiahnuť, upraviť podľa Vašich potrieb a vytlačiť.•Vyhľadávanie zadaného výrazu a možnosť následného prehliadania a vytlačenia častí textov resp. dielov alebo kapitol, ktoré daný výraz obsahujú•Vytlačenie vybraného textu•Vytlačenie časti, dielu alebo kapitoly jednotlivo Obsah:1. modul- Zákony a súvisiace právne predpisy- Prehľad platných noriemVodovodPotreba pitnej vody a meranie jej spotreby•Stanovenie potreby pitnej vody •Meranie spotreby pitnej vody •Stanovenie spotreby pitnej vody bez meraniaKvalita vody určenej na ľudskú spotrebu•Hromadné a individuálne zásobovanie pitnou vodou •Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limityVerejný vodovod a vodovodné prípojky•Verejný vodovod •Vodovodná prípojkaZásobovanie vodou z miestnych zdrojovVodovod na pitnú vodu vnútri budov•Všeobecné požiadavky-Termíny a definície -Grafické značky•Navrhovanie vodovodu v budove-Všeobecné požiadavky -Materiály potrubí a zariadení -Požiadavky na potrubie -Úprava vody*Všeobecné zásady pre úpravu pitnej vody *Ochrana potrubia pred poškodením koróziou *Ochrana potrubia pred inkrustáciou *Špeciálne druhy úpravy pitnej vody *Fyzikálna úprava pitnej vody-Zvyšovanie a znižovanie tlaku*Spôsoby pripojenia zariadení na zvýšenie tlaku *Tlakové redukčné ventilyPríprava teplej vody•Potreba teplej vody •Spôsoby ohrevu •Ústredná príprava teplej vody-Zásobníkový ohrev -Prietokový ohrev -Príprava teplej vody v bytových odovzdávacích staniciach*Tlakovo závislá BOS *Malé odovzdávacie stanice so zásobnými nádržami a s tlakovým zásobníkom *Malé odovzdávacie stanice so zásobnými nádržami a s tlakovým zásobníkom -Dimenzovanie zásobníkov teplej vody*Dimenzovanie zásobníkov podľa trvalého prietoku *Dimenzovanie zásobníkov podľa krátkodobého ohrevu v bytových domoch *Dimenzovanie zásobníkov v priemysle *Dimenzovanie zásobníkov v ubytovacích zariadeniach •Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody-Výpočet za podpory počítača -Zjednodušené spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody*Výpočet cirkulačného prietoku na základe hodnoty lineárnej hustoty tepelného toku pre rôzne priestory a hydraulického posúdenia zohľadňujúceho straty tlaku trením s percentuálnou prirážkou na miestne straty *Návrh cirkulácie teplej vody bez výpočtu *Príklad výpočtu cirkulačného systému s použitím regulačných ventilov •Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov -Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov z hľadiska prípravy teplej vody -Požiadavky vyhlášky č. 625/2006 Z. z. na energetickú hospodárnosť systémov teplej vody -Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody *Požiadavky na teplú vodu vo výtokoch *Distribučný systém teplej vody *Výroba teplej vody -Spätné získateľné a spätne získané tepelné straty -Zjednodušené a podrobné metódy na výpočet celkových energetických strát systému -Zjednodušené energetické hodnotenie prípravy teplej vody v bytových domoch -Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov -Príklad výpočtu potreby energie na prípravu teplej vody v bytovom dome pri prevádzkovom a normalizovanom hodnotení KanalizáciaMeranie a výpočet množstva vypúšťaných odpadových vôd•Meranie množstva odpadových vôd •Výpočet objemu vody z povrchového odtokuVerejná a mimoobjektová kanalizácia•Všeobecné požiadavky •Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd •Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov-Funkčné a rozmerové požiadavky na kanalizačné potrubia a stoky zvyčajne uložené v zemi -Prípustné zaústenia do stokovej siete -Výpočet množstva odpadových vôd a zrážkových vôd z povrchového odtoku -Vedenie a materiál stôk•Hydraulický návrh kanalizačných potrubí mimo budov-Samočistiace rýchlosti -Hydraulické výpočty•Stavba mimoobjektovej kanalizácie-Definície -Všeobecné požiadavky -Stavebné dielce a materiály -Výkop -Zóna potrubia a podpretie -Zabudovanie -Pripojenie na rúry a vstupné šachty -Zásyp •Skúšanie gravitačného potrubia a vstupných šácht-Všeobecne -Skúšanie vzduchom (metóda L) -Skúšanie vodou (metóda W) Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných zariadení•Podmienky skúšky •Vlastná skúška vodotesnosti •Kritériá vodotesnosti nádrží Splašková kanalizácia v budovách•Vlastnosti splaškovej a priemyselnej odpadovej vody •Množstvo a výpočtový prietok odpadových vôd •Opis splaškovej kanalizácie v budovách •Potrubie vnútornej kanalizácie •Príslušenstvo vnútornej kanalizácie-Kanalizačné armatúry -Spätné armatúry -Zápachové uzávierky -Vpusty •Navrhovanie splaškovej kanalizácie v budovách-Všeobecné zásady -Pripájacie potrubie -Splaškové odpadové potrubie -Vetracie potrubie •Dimenzovanie potrubia-Všeobecne -Pripájacie potrubia -Odpadové potrubie -Vetracie potrubie -Zvodové potrubie Dažďová kanalizácia v budovách a využitie dažďovej vody•Vlastnosti a využitie dažďovej vody •Výpočtový prietok dažďovej vody •Zásady navrhovania gravitačných odvodňovacích systémov •Dimenzovanie gravitačných odvodňovacích systémov •Zásady navrhovania podtlakových odvodňovacích systémov •Dimenzovanie podtlakových odvodňovacích systémov •Zásady navrhovania vonkajších odvodňovacích žľabov •Malé kompaktné zariadenia na využitie dažďovej vody Montáž a skúšanie kanalizácie vnútri budov •Montáž kanalizácie •Skúška vnútornej kanalizácie PlynovodVykurovacie plyny•Charakteristika a niektoré vlastnosti plynných palív •Zemný plyn •Skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG)Zariadenia na rozvod plynových palív•Plynovody a plynárenské rozvodné siete •Plynovody a prípojky s vysokým tlakom-Materiál a uloženie potrubia -Navrhovanie plynovodu*Návrh trasy *Navrhovanie chráničiek a odvodňovačov•Plynovody a prípojky s pretlakom do 0,4 Mpa-Termíny a definície -Zásady projektovania -Materiál potrubia*Plynovody z ocele *Plynovody z polyetylénu-Vedenie trasy a uloženie plynovodu -Výpočet menovitej potrubia -Prípojky -Stavebné práce -Montáž a ukladanie potrubia*Potrubie z ocele *Potrubie z PESkúšanie plynovodov•Všeobecné požiadavky •Skúšanie potrubia s vysokým tlakom-Príprava a vykonanie tlakových skúšok -Hydraulické skúšky -Pneumatické skúšky•Skúšanie potrubia so stredným a nízkym tlakom-Všeobecné požiadavky -Pneumatické tlakové skúšky -Tlaková skúška -Metódy tlakových skúšokRegulátory tlaku plynu•Termíny a definície •Technické požiadavky a umiestnenie •Pripájanie a montáž regulátorovBezpečnostné predpisy pre umiestňovanie plynových spotrebičov•Umiestňovanie plynových spotrebičov v bytových domoch-Umiestňovanie spotrebičov v zhotovení A -Umiestňovanie spotrebičov v zhotovení B -Umiestňovanie spotrebičov v zhotovení C -Zákazy umiestňovania spotrebičov•Umiestňovanie plynových spotrebičov v nebytových priestoroch-Spotrebiče v zhotovení A -Spotrebiče v garážachPlynomery - Umiestnenie, pripájanie a prevádzka plynomerov je predmetom STN 38 6442•Technické požiadavky •Umiestňovanie plynomerovPosúdenie celkovej prevádzkyschopnosti plynovodu 2. modul- Zákony a súvisiace právne predpisy- Prehľad platných noriemVykurovanieZdroje tepla•Malé zdroje tepla-Nástenné kotly na vykurovanie*Otvorené plynové spotrebiče *Uzavreté plynové spotrebiče-Nástenné kombinované kotly*Kotly s vnútorným ohrevom teplej vody *Kotly s vonkajším ohrevom teplej vody-Stacionárne kotly -Regulácia a riadenie kotlovVykurovacie sústavy•Návrh vykurovacích sústav •Okrajové podmienky ovplyvňujúce voľbu optimálnej vykurovacej sústavy •Fyzikálne spôsoby odovzdávania tepla pri vykurovaní-Prenos tepla sálaním*Zákony sálania-Prenos tepla konvekciou•Základná fyzikálna charakteristika vykurovacích sústav •Rozdelenie vykurovacích sústav-Rozdelenie vykurovacích sústav podľa teplonosnej látky*Vodné vykurovacie sústavy *Parné vykurovacie sústavy *Teplovzdušné vykurovacie sústavy *Vykurovacie sústavy s využitím odpadového tepla-Rozdelenie vykurovacích sústav podľa fyzikálneho spôsobu odovzdávania tepla*Konvekčné vykurovacie sústavy *Sálavé vykurovacie sústavy *Kombinované vykurovacie sústavy•Voľba a kritéria vykurovacích sústav •Výhody a nevýhody vykurovacích sústav-Teplovodná vykurovacia sústava s prirodzeným obehom teplonosnej látky -Teplovodná vykurovacia sústava s núteným obehom teplonosnej látky -Horúcovodné vykurovacie sústavy -Parné vykurovacie sústavyAlternatívne energetické zdroje•Geotermálna energia - technické princípy prevádzky •Definícia a klasifikácia geotermálnych zdrojov •Využívanie geotermálnej energie-Geotermálna energia v sústavách centralizovaného zásobovania teplom -Využívanie Geotermálnej energie v areáloch rekreačných zariadení •Ekonomické aspekty využitia geotermálnej energie-Typické investičné náklady -Kapitálové náklady pre geotermálnu centrálu -Ostatné náklady vyskytujúce sa počas prevádzky geotermálnej centrály•Návrh geotermálneho energetického systému •Zdroj geotermálnej energie - geotermálny vrt-Základné parametre zdroja geotermálnej energie - geotermálneho vrtu -Inkrustácia a korózia v geotermálnych energetických systémoch•Potrubia a armatúry •Akumulačná a odplyňovacia nádrž •Dopravné čerpadlo •Rekuperačný výmenník tepla •Odberné miesta-Výpočet potreby geotermálnej vody pre odberné miesta -Výpočet spotreby energie•Vypúšťacia stanica •Reinjektážna stanica •Slnečná energia - tepelné systémy-Technické princípy prevádzky*Solárne kolektory *Technologické aplikácie *Výroba elektrickej energie *Faktory vplývajúce na výkonnosť systému-Ekonomické aspekty využitia solárnych systémov. •Malé vodné elektrárne-Technické princípy prevádzky MVE -Ekonomika práce MVE •Slnečná energia - Fotovoltické systémy-Technický princíp práce -Ekonomické hľadiská použitia fotovoltických systémov •Veterná energia -Technický princíp práce -Ekonomika projektov energie na využitie vetra •Bioenergia -Technické princípy práce aplikácie bioenergie -Ekonomika použitia bioenergie •Tepelné čerpadlá -Technické princípy prevádzky -Ekonomika využitia tepelných čerpadiel Vzduchotechnika+Zákony a súvisiace právne predpisy- Prehľad platných noriemDokumentácia vzduchotechnických zariadení•Stupne projektovej dokumentácie a ich obsah*Architektonická štúdia *Dokumentácia pre územné rozhodnutie *Projektová dokumentácia na stavebné povolenie *Projektová dokumentácia pre výber dodávateľa (Tendrová dokumentácia) *Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby *Projektová dokumentácia skutočného vyhotoveniaRozdelenie vzduchotechnických zariadení•Systémy prirodzeného vetrania-Princíp prirodzeného gravitačného vetrania -Princíp prirodzeného vetrania vyvolaného pôsobením vetra*Infiltrácia *Vetranie oknami - prevetrávanie *Šachtové vetranie *Aerácia-Hodnotenie prirodzeného vetrania a jeho vhodné použitie•Systémy núteného vetrania •Systémy združeného vetraniaStrojovne vzduchotechniky pre centrálne vzduchotechnické zariadenia•Strojovne vzduchotechniky •Umiestnenie strojovne VZT v budove*Možnosti umiestnenia strojných zariadení VZTPotrubné rozvody vzduchotechniky•Potrubie a jeho súčasti •Konštrukcia vzduchovodov •Rozmery vzduchovodov •Spájanie vzduchovodov •Druhy vzduchotechnických potrubí*Súčasti vzduchovodov *Uloženie potrubí *Spoje vzduchotechnických potrubí •Tepelná izolácia vzduchovodov Navrhovanie potrubných sietí•Dimenzovanie potrubnej siete*Metóda stáleho tlakového spádu Jednotkové vetracie a klimatizačné zariadenia •Odvodné vetracie jednotky •Nástenné teplovzdušné vetracie jednotky •Ventilátorové jednotky (VnJ) •Klimatizačné skriňové jednotky •Okenné klimatizátory •Mobilné klimatizačné jednotky s priamym chladením •Delené klimatizačné jednotky s priamym chladením •Indukčné jednotky (IJ) ChladeniePrávne predpisy•Normalizácia v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky a súčasný stav harmonizácie STN *Technické požiadavky na výrobky – technické špecifikácie obsiahnuté v STN *Právne predpisy v oblasti ochrany ozónovej vrstvy Zeme Termodynamická teória chladiacich obehov•Parné kompresorové obehy •Sorpčné obehy Pracovné látky (chladivá) v obehoch strojného chladenia•Druhy a základné vlastnosti chladív Komponenty chladiacich zariadení•Kompresory-Druhy a usporiadanie kompresorov -Kompresory s vratným pohybom piesta -Rotačné kompresory s jedným hriadeľom -Rotačné kompresory s dvoma hriadeľmi -Výpočet príkonu piestového kompresora •Výmenníky tepla-Kondenzátory -Výparníky -Rekuperačné doskové výmenníky tepla •Automatika chladiacich zariadení-Riadenie výkonu zariadenia -Automatické riadenie prevádzkových funkcií -Zabránenie havarijným stavom •Tepelné izolácie Systémy chladiacich zariadení•Určenie základnej koncepcie zariadenia*Technické hľadiská pre voľbu druhu zariadenia *Ekonomické hľadiská pre voľbu druhu zariadenia *Voľba chladiaceho systému *Usporiadanie chladiaceho zariadenia •Potreba chladu a jej krytie Ekologické vplyvy prevádzky chladiacich zariadení•Škodlivé vplyvy chladív na životné prostredie*Rozpad ozónovej vrstvy *Skleníkový efekt ( globálne otepľovanie atmosféry) *Hodnotiace kritériá 3. modul- Zákony a súvisiace právne predpisy- Prehľad platných noriem- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s elektrickými zariadeniamiElektroinštalácieZákladné pojmy, požiadavky a charakteristiky•Základné pojmy elektrických inštalácií •Základné požiadavky na elektrické inštalácie -Prevádzkové podmienky •Napäťové pásma elektrických inštalácií •Druhy elektrických sietí •Vonkajšie vplyvy -Systém značenia vonkajších vplyvov -Určovanie vonkajších vplyvov Silnoprúdové rozvody•Dodávka elektrickej energie •Pripojenie odberateľa na sieť-Kategorizácia odberateľov elektrickej energie -Elektrické prípojky všeobecne -Vonkajšie prípojky nn holými vodičmi -Vonkajšie prípojky nn závesnými káblami -Káblové prípojky nn -Elektrické prípojky vn nad 1 kV -Prípojková skriňa •Topológia hlavných silnoprúdových rozvodov-Hlavné domové vedenie a jeho topologické varianty -Požiadavky na hlavné domové vedenie -Stanovenie výpočtového zaťaženia a prúdu -Výpočet úbytku napätia•Spotrebiteľské obvody za elektromerom-Všeobecné požiadavky -Svetelné obvody -Zásuvkové obvody•Dimenzovanie vedení silnoprúdového rozvodu-Kritériá na dimenzovanie -Dimenzovanie podľa dovolenej prevádzkovej teploty jadier vodičov -Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti -Dimenzovanie podľa dovoleného úbytku napätia -Dimenzovanie podľa hospodárnosti -Dimenzovanie podľa mechanickej pevnosti -Dimenzovanie podľa účinkov skratových prúdov -Dimenzovanie podľa správnej funkcie ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím•Istenie vedení silnoprúdového rozvodu-Pojem a význam istenia -Selektivita istenia -Umiestnenie istiacich prvkov -POISTKY - vlastnosti a charakteristiky -ISTIČE - vlastnosti a charakteristiky -PRÚDOVÉ CHRÁNIČE - vlastnosti a charakteristiky -Nadprúdové relé a motorové spúšťače •Elektroinštalačné prístroje a materiály-Zásuvky -Spínače -Regulátory a stmievače osvetlenia -Modulárne prístroje -Silové vodiče a káble *Systém značenia vodičov a káblov -Elektroinštalačné škatule -Elektroinštalačné lišty a rúry, parapetné kanály -Svorky a svorkovnice •Montážne technológie vyhotovenia elektrorozvodov-Elektroinštalačné zóny -Klasický povrchový spôsob uloženia elektrorozvodov -Povrchové uloženie v elektroinštalačných lištách -Zapustené uloženie rozvodov -Polozapustené uloženie rozvodov -Uloženie rozvodov v dutých stenách -Svorky a svorkovnice •Softvérové nástroje pre dimenzovanie a návrh istenia Slaboprúdové rozvody•Požiadavky na slaboprúdové rozvody a zariadenia •Štátny telefón •Zvončeková signalizácia, domáci telefón a elektrický vrátnik •Spoločný rozvod televízneho a rozhlasového signáluBleskozvody•Základné časti a druhy bleskozvodov •Základné požiadavky na bleskozvodné zariadenia-Zberné zariadenia -Vedenia a zvody -Uzemnenie -Pripojenie veľkých kovových predmetov a elektrických zariadení•Moderné prístupy návrhu bleskozvodov-Klasifikácia škôd a strát spôsobených bleskom -Potreba ochrany objektu pred bleskom -Ochranné opatrenia -Triedy ochrany TO a zóny bleskovej ochrany ZBO -Nadprúdy spôsobené zásahom blesku •Bleskozvodný materiál-Vodiče -Zberné tyče, držiaky a ochranné striešky -Podpery vedení -Pripojovacie a spojovacie súčasti -Uzemňovače -Ochranné uholníky•Montážne technológie vyhotovenia bleskozvodov •Vnútorná ochrana pred bleskom a prepätiami -Ochrana budov a ich súčastí -Základné princípy ochrany elektrických a elektronických systémov v budovách •Špeciálne prípady a požiadavky pri ochrane pred bleskom-Opatrenia na ochranu pred dotykovým a krokovým napätím •Revízie a údržba bleskozvodov -Revízie bleskozvodov -Údržba bleskozvodov Automatizácia budov•Klasifikácia a charakteristika riadiacich systémov pre budovy •Topológia zbernicových elektroinštalácií •Aplikačné možnosti zbernicových elektroinštalácií •Systém európskej zbernice EIB/KNX •Systém Nikobus •Systém Luxmate Projektovanie elektroinštalácií•Projekt stavby a projekt elektroinštalácie •Druhy schém v elektrických inštaláciách •Značky pre schémy elektroinštalácií •Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií •Softvér na kreslenie výkresovej dokumentácie-Softvérová aplikácia PCSchematic -Softvérová aplikácia ElProCAD Svetelná technikaZákladné svetelnotechnické veličiny a jednotkySvetelné zdroje a predradníky•Žiarovky •Halogénové žiarovky •Žiarivky •Kompaktné žiarivky •Vysokotlakové ortuťové výbojky •Vysokotlakové sodíkové výbojky •Halogenidové výbojky •Indukčné výbojky •Luminiscenčné diódy LED •Sírová výbojkaSvietidlá•Funkcia svietidla v kontexte historického vývoja •Druhy a triedenie svietidiel •Základné parametre a vlastnosti svietidiel •Morfológia svietidielOsvetľovacie sústavy•Druhy osvetlenia a ich úloha •Kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia •Svetelnotechnický projekt •Osvetlenie domácností •Osvetlenie pracovných priestorov •Iluminácia budovHospodárnosť osvetlenia•Stmievanie a regulácia osvetlenia •Úspory energie pri náhrade žiarovky za kompaktnú žiarivku •Facility management vo svetelnej technikeŠpeciálne elektrické inštalácie•Elektroinštalácie v kúpeľniach a sprchách-Klasifikácia zón -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom -Požiadavky na elektrické rozvody, prístroje a zariadenia -Požiadavky na krytie elektrických zariadení•Elektroinštalácie v priestoroch bazénov a kúpalísk-Klasifikácia zón -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom -Požiadavky na elektrické rozvody, prístroje a zariadenia -Požiadavky na krytie elektrických zariadení•Elektroinštalácie v priestoroch so saunovými ohrievačmi •Elektroinštalácie na staveniskách a búraniskách •Elektroinštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych objektoch •Elektroinštalácia vo vodivých priestoroch s obmedzenou možnosťou pohybu •Elektroinštalácie v kempingoch •Elektroinštalácie na výstavách, prehliadkach a v stánkoch •Elektroinštalácia solárnych fotovoltických napájacích systémov •Elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenia •Inštalácie osvetlenia na malé napätie Energetická certifikácia osvetlenia v budovách•Legislatívny rámec energetickej certifikácie budov z pohľadu osvetlenia •Národná metodika hodnotenia energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách •Rýchla metóda výpočtu energie na osvetlenie •Komplexná metóda výpočtu energie na osvetlenie Zoznam autorov •Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. •Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. •Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. •Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. •Doc. Ing. Marta Székyová, PhD. •Doc. Ing. Ján Takács, PhD. •Prof. Ing. Vaclav Havelský, PhD.

Trávit čas knihou Technické zariadenia budov! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Technické zariadenia budov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Jozef Švec | Technické zariadenia budov

Naša spoločnosť sa od roku 2003 úzko špecializuje na technické zariadenie budov. So zvyšovaním štandardu kvality materiálov a služieb sme postupne rozšírili svoj záber na špičkové zariadenia v oblasti TZB s využitím najnovších trendov vykurovania a chladenia ako aj s využitím progresívnych obnoviteľných zdrojov energie smerujúcim k ceste energeticky ideálnemu domu .

Technické zariadenie budov :: CADKON.sk

Naša spoločnosť sa od roku 2003 úzko špecializuje na technické zariadenie budov. So zvyšovaním štandardu kvality materiálov a služieb sme postupne rozšírili svoj záber na špičkové zariadenia v oblasti TZB s využitím najnovších trendov vykurovania a chladenia ako aj s využitím progresívnych obnoviteľných zdrojov energie smerujúcim k ceste energeticky ideálnemu domu .

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

S puškou do polí a lesů
Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia (biele darčekové vydanie so zlatoorezom)
Společenské vědy pro techniky
Dřeviny od A do Z
O Šutierikovi, kamennom mužíčkovi
Zoner PhotoStudio 11
Velkoadmirál Karl Dönitz
Hypnosova socha
Veselý česko-ruský slovník
Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku
Ranní přání