Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019

Siracusalife.it Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 Image
POPIS
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 8,88 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019.pdf
ISBN 9771214522046

Výdaje spojené s pořízením zásob Specifika záloh na daně z příjmůBenefit na zdravotnické služby, sport a rekreaciDPH při dodání vody, tepla a chladuAutor: Mgr. Olga Bičáková, Ing. Václav Benda, Ing. Martin Děrgel, JUDr. Eva Dandová, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Helena Machová, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk Popis: Zákon č. 176 ze dne 18. června 2019 novelizoval s účinnosti od 31. července 2019 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon ve své osmé části novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K novele zákona bylo přistoupeno zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy také k novele zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích a dílčím způsobem byly upraveny také zákony v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Dále novela v zákoně o pobytu cizinců zejména zavádí povinnost absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz, upravuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci…Firmy, živnostníci a pronajímatelé musí platit daň i z budoucích a tedy nejistých příjmů. Sice jde pouze o zálohy na daň, takže při horších hospodářských výsledcích jim bude posléze část nebo celá zaplacená částka vrácena, na což si však počkají i déle než rok. Přičemž nezaplacení zálohy na daň je prohřeškem, za který bude poplatník potrestán, případně jí na něm lze exekučně vymáhat, a to i v případě, že výsledná daň za zálohované období bude nulová. Povinné zálohy provázejí rovněž roční silniční daň a překvapivě také daň z nabytí nemovitých věcí, ačkoli nemá vymezeno zdaňovací období, ale platí se při každé relevantní události. Naproti tomu roční daň z nemovitých věcí namísto záloh umožňuje její úhradu ve dvou splátkách, přesahuje-li 5 000 Kč. Na placení záloh na daň není radno zapomínat, protože jejich prodlení bude „odměněno“ obdobně jako pozdní úhrada daně...Zákonná úprava zdravotního pojištění nefunguje izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, mimo jiné i na oblast pracovního práva, především pak v přímé souvislosti na zákon č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. Daně jsou zpravidla stanovovány a placeny za určité časové úseky – rok, čtvrtletí, měsíc – které na sebe plynule navazují, aby nebyl ani den, který by se zdanění vyhnul. Vymezením takovýchto „zdaňovacích období“ se poplatníkům, plátcům i správcům daně značně usnadňuje administrativa. Třeba plátci DPH nemusejí posílat na berní úřad samostatně daň z každé jednotlivé tržby, ale jednoduše sečtou DPH ze svých zdanitelných plnění za celý měsíc (nebo čtvrtletí), od ní odečtou DPH z nákupů – a pouze výslednou částku DPH pošlou finančnímu úřadu, případně jej požádají o její „vrácení“...V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce (dále jen „ZP“) se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu (nebo také státní svátek), považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 5. 2019 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance v zákonné osmidenní lhůtě u zdravotní pojišťovny...Obsah:A-Zákon o zaměstnanosti – novela-Daňové zvýhodnění na studující děti-OSVČ – jak při přerušení podnikání ve zdravotním pojištění?-Výdaje spojené s pořízením zásob (3. část)-Specifika záloh na daně z příjmů-Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci-DPH při dodání vody, tepla a chladu-Poskytnutí zdravotní služby a dodání zdravotního zboží-Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně-Technické zhodnocení a opravy majetku-Pohledávky v účetnictví a opravné položky-Rozvázání pracovního poměru za neomluvené absence-Spojování vymáhaných dlužných částek-Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění-Dohoda o provedení práce-Dohoda o pracovní činnosti-Zákoník práce v souvislostech zdravotního pojištění-Srážky ze mzdy – změny v nařízení vlády-Hlavní zdroj příjmů ve zdravotním pojištění-Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění-Možnosti vzdělávání v pracovním poměru-Vřaďte se do zákonitostí-Proč ctít pravidla slušného chování?-Termíny pro praxi v říjnu 2019Klíčová slova:-příjmy ze samostatné činnosti, paušální výdaje, vedení účetnictví, daňová evidence-daňové zvýhodnění, student, vyživované dítě, daňový bonus-přerušení podnikání, přerušení podnikání, dlouhodobý pobyt v zahraničí, státní kategorie-drobný hmotný majetek, likvidace zásob, darované zásoby, daňová evidence, škoda na zásobách-zdaňovací období, sankční úrok z prodlení, konec zdanitelné činnosti, zánik zdroje zdanitelných příjmů-benefit, zdravotnická služba, sport, rekreace, masáž-hodnota plnění osvobozeného od daně, zdravotní služba, zdravotní zboží-osvobození od daně, nárok na odpočet daně; uskutečněná plnění; koeficient; plátce daně; daňové přiznání-technické zhodnocení, opravy majetku, nemovitost, odpisování, daňová uznatelnost-dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám, cizí měna-neomluvená absence, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď-snižování nákladů, právní jistota, peněžní pohledávky, kumulace žalobních nároků-rodinný závod, spolupracující osoba, státní pojištěnec, pojistný vztah, zálohy na pojistné, převod podílu příjmů a výdajů-rodičovský příspěvek, vyměřovací základ, státní kategorie, nekolidující zaměstnání, ochranná doba-srážky ze mzdy, životní minimum, příjem zaměstnance, exekuce, výživné, náhrada škody-souběh zaměstnání, zákonné minimum, hlavní zdroj příjmů, státní pojištěnec-neplaceného volno, neomluvená absence, pracovněprávní spor

Trávit čas knihou Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019! Na našem webu siracusalife.it najdete knihu Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Školení daní a účetnictví | INTEGRA CENTRUM

Měsíčník Daně účetnictví vzory a případy přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů DPH atd. ... dane a ucetnictvi dau 10 2019 dane a ucetnictvi bez chyb pokut a penale dane a ucetnictvi 5 6 2018 vladimir ...

Změny ve způsobu výpočtu a zaokrouhlování daně z přidané ...

Daně a účetnictví (DaÚ) 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti - novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ - přerušení podnikání ; Výdaje spojené s pořízením zásob Specifika záloh na daně z příjmů Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci DPH při dodání vody, tepla a chladu Autor: Mgr. Olga Bičáková, ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jak se zachovat, když...
Agonie
Najchutnejšie ovocné koláče na každú príležitosť
Elvíra, strašidlo z kontejneru
Sláva hrdinům
Josef Váchal - exlibris a jejich adresáti
Flashky
Karmické kódy
Velikonoce z babiččina kapsáře + Babiččin velikonoční balíček
Terka sa učí bicyklovať
Slávne texty slávnych piesní (Boris Filan)