Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Siracusalife.it Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb Image
POPIS
AUTOR Matej Horvat
VELIKOST SOUBORU 8,78 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.pdf
ISBN 9788081687150

Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. V prvom rade sa venuje terminologickému vymedzeniu pojmu zodpovednosť a jeho rozličnému poňatiu nielen podľa jednotlivých právnych odvetví, ale aj podľa ponímania tohto právneho inštitútu v súkromnom práve a vo verejnom práve. Následne sa podrobne a fundovane venuje hmotnoprávnym aj procesnoprávnym aspektom vyvodzovania správnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Najväčší dôraz kladie na otázky spojené s ukladaním sankcií a iných negatívnych právnych dôsledkov spáchania správneho deliktu a na procesnú stránku vyvodenia zodpovednosti. V rámci nej neopomína ani aktuálne otázky spojené s prieskumom rozhodnutí nielen v správnom konaní, ale osobitne v správnom súdnom konaní podľa Správneho súdneho poriadku. Autor JUDr. Matej Horvat, PhD. pri písaní a formulovanísvojich záverov a odporúčaní vychádzal z dôslednej analýzy právnych predpisov, ktoré upravujú správne delikty právnických osôb, zo súvisiacej judikatúry slovenských správnych súdov a ďalších prameňov. Výnimočnosť publikácie spočíva v tom, že ide o prvé súborné spracovanie tejto problematiky v podobe monografie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Hledáte knihu Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Matej Horvat? Přečtěte si knihy online na našem webu siracusalife.it

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb

JUDr. Matej Horvat, PhD.: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 264 s. , ISBN 978-80-8168-715- v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Skutočnosť, že v roku 2017 uzreli svetlo sveta tri monografie, týkajúce sa

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb ...

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb Autor: Matej Horvat Základný prínos predkladanej monografie spočíva v analýze súčasného stavu právnej úpravy administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Lunapark
Musela som zabíjať
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami
Pro vaši zahradu mnoho rad a nápadů
Tajomné príšery - Nanook, snežná obluda
Volně prodejné léčivé přípravky v gynekologii
Ikonografie
Zvieratá a ich mláďatá - Puzzle
Výletovník
Beruška Bětuška/Belle la Coccinelle
Zrod cely
Lily a Momo
Jantarové oči
Postmenopauzální osteoporóza