Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou

Siracusalife.it Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou Image
POPIS
AUTOR Barbara Balážová
VELIKOST SOUBORU 6,56 MB
DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou.pdf
ISBN 9788097030421

Z hľadiska interpretácie nášho výtvarného umenia, a zvlášť pamiatkového fondu, nemožno územie dnešného Slovenska vytrhnúť zo stredoeurópskych kultúrnohistorických súvislostí. Rozsiahly projekt Slovenskej národnej galérie Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia (výstava a rovnomenná publikácia Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia na jednej strane ukázal nielen odborníkom ale aj širokej verejnosti, aký bohatý materiál (písomný i vizuálny) máme k obdobiu 1480 – 1630/1650, no na druhej strane poukázal na nové možnosti interpretácie výtvarných diel prostredníctvom individuálnych príbehov (osobností, konkrétnych diel, atď). Metodologické postupy ako mikrohistória, historická antropológia či kultúrna história otvárajú možnosti konštrukcie spätnej interpretácie historickej skutočnosti a poukazujú na pluralitu životných štýlov všetkých vrstiev spoločnosti. Takto definované široké ponímanie kultúry zahŕňa tradíciu, spôsob života a svet potrieb a záujmov jednotlivcov a sociálnych skupín, ktoré nie sú interpretovateľné k jedinému cieľu. Pramennou bázou pre takýto spôsob interpretácie sa stávajú jednak písomné pramene, jednak pamiatkový fond, v oboch prípadoch svojou súčasnou lokalizáciou prekračujúce hranice súčasného Slovenska ako štátneho celku. O meštianskom prostredí stredoslovenských banských miest okolo roku 1600 či o vrstve úradníkov pôsobiacich na vyšších alebo nižších postoch tamojšej administratívy je známych len pomerne málo faktov; primárne skúmanie a následná interpretácia interakcií Ulricha Reuttera v tomto prostredí je mikrosondou do neznámeho priestoru a prostredníctvom jeho individuálneho príbehu je možné načrtnúť budúceho východiská systematickejšieho kultúrnohistorického či umenovedného výskumu. I keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že Ulrich Reutter vyčnieval v sociálnej vrstve ťažiarov a mešťanov Banskej Štiavnice okolo roku 1600, zo zachovaného pramenného materiálu vyplýva, že v tomto významnom banskom meste sa pohybovalo, a rovnako do neho i prichádzalo viacero mužov s vzdelaním, rozhľadom a záujmami jemu podobnými. Inventarizácia prameňov, ktoré z rozličných uhlov pohľadu kontextualizujú osobu Ulricha Reuttera, nemusí byť, pravdaže, konečnou. Sústredenie textových a vizuálnych zdrojov predstavuje len úvodnú časť práce, z ktorej vyplývajú viaceré zaujímavé otázky. Je možné tieto artefakty postupne kriticky analyzovať a ich prostredníctvom vytvoriť našu predstavu či konštrukciu o svete, mentalite a kultúrnej skúsenosti človeka v strednej Európe okolo roku 1600? Môžu byť predstavené texty a objekty využité na kreovanie nášho obrazu o interaktivite Ulricha Reuttera do priestoru vtedajšieho dejinného procesu, v ktorom sa ako bezprostredný účastník pohyboval? Je v historiografii dejín umenia schodnou a otvorenou cestou interpretovať v určitej sociálnej vrstve spoločnosti podobu a význam súdobého výtvarného umenia pre konkrétneho človeka?

Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Barbara Balážová. Přečtěte si s námi knihu Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou na siracusalife.it

Cesty do Banskej Štiavnice: februára 2011

Železnice obnovili vlakovú prepravu medzi Zvolenom a Banskou Štiavnicou. Doprava a infraštruktúra; ... Priama linka medzi Prahou a Košicami zostáva bez zmeny v súčasnej podobe. ... Šestnásť IC vlakov medzi Bratislavou, resp. Viedňou a Košicami bude mať od 19. do 23. decembra viac o 23 vozňov 2. triedy.

Na druhej strane | Sleviste.cz

Kniha Dejiny slovenského lekárnictva od RNDr. Antona Bartuneka je bezpochyby vrcholným dielom nášho najvýznamnejšieho historika farmácie. Svojím rozsahom, kvalitou, ako aj osobitým autorským prejavom sa zaraďuje medzi špičkové historiografické diela so zdravotníckou tematikou, publikované v stredoeurópskom priestore.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Minirozprávky: Zlatovláska a tri medvede
Aklimatizace
Leo a Luky: Nejlepší kamarádi
Sabinov 1:10 000
Hravá čítanka 1
Drsný muž
Zvony v srdci
Únosné riziko
Postinterpretácie
Metodika zpěvu
Šumava Podhůří
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou
Právo pro ředitele škol v kostce
Iluze
Peniaze sú všetko
Bohyně a božci v Beskydech
Odhalte svůj osud